Kështu mund t’i tërhiqni 10% nga Trusti (Dokument)

 Kështu mund t’i tërhiqni 10% nga Trusti (Dokument)

Qeveria po planifikon që me Projektligjin për rimëkëmbjen ekonomike të ndryshohen tetë ligje me qëllim të riparimit të dëmeve në ekonomi të shkaktuara nga pandemia.

Në nenin 5 të këtij Projektligji parashihet plotësim ndryshimi i Ligjit për Fondet Pesnionale të Kosoës.

Sipas ndryshimeve që pritet të bëhen, me qëllim të rimëkëmbjes ekonomike, pjesëmarrësit mund t’i tërheqin dhjetë për qind të kursimeve pensionale.

Prandaj, pagesa e kursimeve individuale pensionale për rimëkëmbje ekonomike do të bëhet në këtë mënyrë:

– Pjesëmarrësit mund t’i tërheqin dhjetë për qind (10%) të kursimeve pensionale në FKPK apo në Fondet Pensionale, me rastin e krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia.

– Me qëllim të tërheqjes së mjeteve sipas paragrafit 1 të këtij neni, pjesëmarrësit aplikojnë në formë elektronike pranë FKPK-së brenda tre (3) muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

– Me qëllim të shqyrtimit të kërkesave, me kërkesë të FKPK-së BQK-ja, Agjencia e Regjistrimit Civil dhe institucionet tjera relevante ndajnë të dhënat e nevojshme të pjesëmarrësve, me qëllim të shqyrtimit të kërkesave.

– Kërkesat e aprovuara nga FKPK transferohen në llogaritë bankare të përfituesve, në institucionet financiare të licencuara nga BQK-ja dhe tërheqja e mjeteve bëhet vetëm nëpërmjet llogarive bankare.

– Me qëllim të zbatimit të këtij neni, në rast nevoje Ministri i Financave autorizon Agjencinë Qendrore të Prokurimit për zhvillimin e aktivitetit të nevojshëm të prokurimit në emër të FKPK-së.

– Mjetet e tërhequra sipas këtij neni, janë të përjashtuara nga tatimi në të ardhurat personale.

Gjithashtu pritet të mundësohet lejimi që mjetet e AKP-së të mund të përdoren për të gjitha kategoritë e shpenzimeve me qëllim të realizimit të rimëkëmbjes ekonomike. Do të bëhet shtyrja e afatit të pagesës së tatimeve deri në dy vjet nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, si dhe nuk do të ndëshkohet mospagesa e deklaratës tatimore e ndikuar për shkak të pandemisë për vitin 2020 dhe 2021.

LAJME TË TJERA