Ministria e Shëndetësisë hap konkurs për pranimin e 42 mjekëve të rinj, 3 prej tyre në Rahovec e 2 në Gjakovë

 Ministria e Shëndetësisë hap konkurs për pranimin e 42 mjekëve të rinj, 3 prej tyre në Rahovec e 2 në Gjakovë

Ministria e Shëndetësisë ka bërë një njoftim të rëndësishëm sa i përket punësimit të mjekëve.

Në kuadër të këtij njoftimi është theksuar se MSh ka hapur konkurs për pranimin e 42 mjekëve të përgjithshëm në tërë Kosovën.

Në bazë të këtij njoftimi theksohet se ky konkurs është hapur për angazhimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësor dhe stafit mbështetës gjatë pandemisë COVID-19.

Në njoftimin e mëposhtëm mund të shihni të gjitha detajet lidhur me këtë konkurs:

Ministria e Shëndetësisë

Ministarstvo Zdravstvoa – Ministry of Health

Divizioni i Burimeve Njerëzore / Divizija za Ljudske Resurse / Human Resources Division

Bazuarnë Ligjin Nr. 07/L-006 Për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës, Rregulloren (SHËNDETËSI) Nr.05.2020 Për angazhimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësor dhe stafit mbështetës gjatë pandemisë COVID-19, kërkesën nr.prot.05-8249 nga Komiteti për Imunizim të popullatës me vaksinën kundër COVID19, Ministria e Shëndetësisë, shpall:

K O N K U R S

Titulli i vendit të punës: Mjek i Përgjithshëm (42 pozita) në QKMF, në komunat si në vijim:

Deçan…………. 2 vende
Gjakovë………. 2 vende
Gllogoc……….. 2 vende
Dragash………. 2 vende
Istog…………….2 vende
Kaçanik………. 2 vende
Klinë…………… 3 vende
Mitrovicë…….. 2 vende
Novobërdë…… 1 vend
Rahovec………. 3 vende
Podujevë……… 3 vende
Prishtinë……… 6 vende
Skenderaj…….. 2 vende
Shtërpcë………. 1 vend
Suharekë………3 vende
Junik……………2 vende
Mamushë…….. 2 vende
Hani i Elezit… 2 vende
Paga mujore: Fix:610.00 euro (nuk ka shtesa tjera);

Orët e punës në javë: 40 orë

Afati i kontratës: Me kohë të caktuar, 6 muaj

Nr.Ref. MSh-01/01/2022___________________________________________________

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit në diagnostifikim dhe këshillim në luftën kundër pandemisë (Virusit COVID 19) në zbatim të Manualin e Qeverisë;

Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi;

Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës ne përputhje me simptomatologjinë;

Referon pacientin tek specialisti i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor;

Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e detyrave të punës, si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;

Të ketë përgjegjësi të drejtpërdrejt për shëndetin e qytetarëve pa dallim;

Ruajtja e konfidencialitetit dhe ofrimi i kushteve për trajtim konfidencial;

Të jetë përgjegjës për aplikimin e standardeve optimale shëndetësore;

Të jetë mbrojtës, mbikëqyrës dhe reprezentues i denjë;

Të përgjigjet me profesionalizëm dhe përgjegjësi kërkesave dhe sfidave që paraqitën si dhe të jetë praktik në punë, po ashtu të marrë përgjegjësin për ofrimin e shërbimeve shëndetësore;

Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe vikendeve sipas orarit, dhe asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat;

Të ketë nën mbikëqyrje ne aspektin profesional dhe menaxherial stafin teknik dhe mbështetës.

Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për mbikëqyrësin.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare në Fakultetin e Mjekësisë.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Licenca valide e punës;

Kandidatët të cilët kanë specializuar kanë përparësi;

Kandidatët me notë mesatare më të lartë kanë përparësi;

Kandidatët me përvojen e punës me të gjatë, (të dëshmuar nga institucioni ku kanë punuar), kanë përparësi;

Kandidatët të cilët kanë punuar punë vullnetare gjatë pandemisë COVID19 do të kenë përparësi në kushte të barabarta, nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj;

Aftesi per perkushtim ne detaje si dhe aftësi për të përmbushur afatet strikte;

Aftësi për të përcaktuar përparësitë në detyra të shumta dhe ne projekte komplekse;

Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: 06.01.2022 deri 11.01.2022

Paraqitja e kërkesave:

CV-ia e plotësuar dhe dokumentacioni i kërkuar (Diploma, Licenca dhe dëshmitë për përvojën profesionale të punës), të skanuara, dërgohen në imell adresën: [email protected]

Në kërkesën për aplikim duhet të cekët qartë vendi i punës (Komuna në të cilën aplikon), numri i referencës, numri i telefonit dhe imell adresa.

Nëse në aplikacion nuk cekët pozita e punës, komuna në të cilën aplikon, numri i telefonit, imell adresa dhe kërkesat tjera si më lartë, aplikacioni do të hidhet si i pa vlefshëm;

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.

Konkursi nuk vlen për Mjekët të cilët janë të punësuar/angazhuar në sektorin publik.

LAJME TË TJERA