Njoftim për mbajtjen e takimeve publike me banorë të fshatrave: Radostë, Gexhë dhe Ratkoc

 Njoftim për mbajtjen e takimeve publike me banorë të fshatrave: Radostë, Gexhë dhe Ratkoc

Në mbështetje të nenit 68, paragrafi 68.1 i Ligjit Nr.03L-40 për Vetëqeverisje Lokale të Republikës së Kosovës (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), nenit 17 dhe nenit 18 paragrafi 1, pika 1.7, të Statutit të Komunës së Rahovecit Nr. 1005, të datës: 29.03.2017, Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimet Publike në Komuna, kryetari i Komunës, Smajl Latifi organizon takime publike me qytetarë për kërkesat e tyre dhe ecurinë e projekteve në këto fshatra: Radostë, Gexhë dhe Ratkoc

Duke qenë pjesë e këtyre takimeve, ftojmë qytetarët të japin kontributin e tyre!

Tema e takimeve: Kërkesat e tyre dhe ecuria e projekteve për vitin 2022.

Takimet mbahen në:

LAJME TË TJERA